Právě prohlížíte: Úvod » REALIZOVANÉ PROJEKTY

 

 

We also exist

My jsme tady též

Community building and alternative dispute resolution in community conflicts

Budování komunity a alternativní řešení komunitních sporů

 

 

The conflict

Konflikt

People here know each other. Almost everybody... Everybody knows each other, but there is no feeling of togetherness.

Lidé se tu znají. Skoro všichni… Každý se zná s každým, navzdory tomu tu ale není pocit sounáležitosti.

It’s a slap in the face and it annoys me that my house is tidy, my garden is tidy and in front of my house there should not be such massive heaps of rubbish. When visitors come here, what are they going to think of the village?

Je to jako facka a rozčiluje mě to, že můj dům je uklizený, moje zahrada je upravená, ale před mým domem je hromada odpadků. To by být nemělo. Co si návštěva bude myslet o naší vesnici?

How can they ask me, a Hungarian, what I’m doin’ in the street at one or two o’clock? I’m an adult. I can go wherever I want.

Jak se mě, Maďara, můžou ptát, co dělám na ulici v jednu nebo ve dvě hodiny ráno? Jsem dospělý. Můžu jít, kam chci.

A few people have messed it up, and everybody is treated in the same way now.

Pár lidí to pokazilo a ke všem se teď chovají stejně.

They shouldn’t judge us, since we don’t judge them either.

Neměli by nás soudit, když my je taky nesoudíme.

The youth don’t know what to do with themselves. There’s no club here; at the weekends there’re no parties. They’re stuck here and bored senseless.

Mladí nevědí, co se sebou. Nejsou tady žádné kluby, o víkendech se tu nekonají žádné večírky. Trčí tu a nudí se.

They piss on the statues of our heroes in the village square. … What’s the conflict?

Na náměstí močí na sochy našich hrdinů…Tak jaký spor?

In my heart of hearts, if I had the talent, I would just leave this place.

Upřímně, kdybych měl talent, tak bych odsud odešel.

You pass a child in the street; they don’t say hello or good morning but throw a stone at you.

Když na ulici potkáte dítě, tak po vás spíš hodí kamenem, než že by vás pozdravilo.

They don’t know what to do with their energy. They sling stones at windows. Why? Because they want attention.

Nevědí, jak využít svojí energii. Házejí kameny do oken. Proč? Chtějí upoutat pozornost.

The young, they clean the yard or cook on an open fire. They listen to a bit of music. What the hell is wrong with that? A little loud, perhaps ... but that doesn’t mean they’ve committed a crime or beaten someone to death!

Mladí uklízejí dvorek nebo vaří na otevřeném ohni. Poslouchají hudbu. Co je na tom sakra špatného? Možná je to trochu hlasitější… Ale to neznamená, že spáchali nějaký zločin nebo umlátili někoho k smrti.

Quite possibly, the solution is that they just leave.

Dost možná stačí, aby odešli.

They can’t stand us. But they’ll have to. Because we were born here, we cannot leave.

Nemůžou nás vystát. Ale budou muset. Protože jsme se tu narodili a nemůžeme odejít.

This is a difficult place. And I have no idea how we’re going to get out. How we can sell the house?

Tohle je složité místo. A já nemám ponětí, jak se odsud dostat. Jak můžeme jen tak prodat dům?

I don’t need to tell you who’s nicking the wood round here.

Nemusím vám říkat, kdo tady krade dřevo.

Psycho-village – that’s what my sister-in-law calls it.

Psycho-vesnice tak tomu říká moje švagrová.

War. … There is no other way.

Válka… Není jiná možnost.

 

 

Mediators

Mediátoři

We have looked into the kinds of problems, difficulties and conflicts that are putting a burden on the development of the village and we have explored our options for intervening in the village. A downward spiral could develop in the village which would lead to further aging, emigration and falling property values.

Dívali jsme se na různé druhy problémů, obtíží a konfliktů, které zatěžují rozvoj vesnice a objevili jsme naše možnosti zásahu. Ve vesnici by se mohla rozvinout sestupná spirála, která by vedla k dalšímu stárnutí populace, emigraci a ztrátě majetkové hodnoty.

We cannot solve all the problems; we are not here for that. What we have come here for is to look at the most urgent, most important things that we can change; small changes, which do not solve the problems in the village immediately; we all know that this would be completely irrational.

Nemůžeme vyřešit všechny problémy; proto tady nejsme. Přišli jsme se podívat na nejnaléhavější a nejdůležitější věci, které můžeme změnit; malé změny, které nevyřeší problémy ve vesnici hned; víme, že to by bylo naprosto nemožné.

There is a lot of capacity in this village; there are a lot of resources which right now are not being exploited, are not fully utilised, as the relationships do not work and there is no appropriate communication.

Vesnice má velkou kapacitu; je tu hodně zdrojů, které zrovna nejsou čerpány nebo plně využívány kvůli nefunkčním vztahům a nevyhovující komunikaci.

Small goals and common interests; it is possible to make a change and learn to work together.

Malé cíle a společné zájmy; je možné udělat změnu a naučit se spolupracovat.

It is not so easy to say that from tomorrow things will be different, that I will open the door with a different attitude.

Není tak jednoduché říct, že od zítra věci budou jinak, že od zítra začnu s novým přístupem.

Brave steps will have to be taken.

Musíme učinit odvážné kroky.

What we need to think of is how we can work together in a way that can continue.

Musíme vymyslet, jak spolupracovat tak, aby to vydrželo.

 

 

Conversation

Konverzace

There are peasants – something I’ve just learnt –there are the Roma, there are the comers-and-goers, like me, who moved here.

Jsou tu rolníci - to jsem se právě dozvěděla – jsou tu Romové, příchozí, jako já, co se sem přestěhovali.

We have come to the conclusion that there are a lot of fault lines in this village. There is the Swabian–non-Swabian conflict, the relocated–re-settled conflict, the conflict between Evangelicals and Catholics, the Roma–non-Roma conflict, there is also a serious character conflict, which has a political angle.

Došli jsme k závěru, že je tu hodně konfliktních míst. Je tady konflikt mezi Šváby a ne-Šváby, mezi přemístěnými a přesídlenými, konflikt mezi evangelíky a katolíky, Romy a ne-Romy, také je tu silný specifický konflikt s politickým

aspektem.

I love my village. I have forgotten about my past and I will try to live in a way that is suitable for everybody.

Miluju svojí vesnici. Zapomněl jsem na svojí minulost a pokusím se žít tak, aby to vyhovovalo každému.

A playground; that would mean a lot to children, so that they are not on the loose. They get up to a lot of things and get into trouble, kids do; my son has done too, the oldest one.

Dětské hřiště; to by moc znamenalo pro děti, kteří by se tak usměrnily. Ty děti se dostávají do spousty problémů; můj syn také, ten nejstarší.

At some point in the summer I did say that the children were starving. When there is no afternoon school, the parents can either cook or they can’t. They might go stealing apple or pears or they will do anything, children will. And perhaps the parents will do a lot of things for their kids too.

Jednou v létě jsem řekla, že děti hladoví. Když není družina, jejich rodiče buď vaří nebo taky ne. Tak jdou krást jablko nebo hrušky, protože děti udělají cokoliv. A rodiče, možná, pro své děti udělají také cokoliv.

Roma kids should be able to participate in school trips, because I can see them running around during school trips; I talk to them and they say that the kids have gone to the Palace of Wonders or somewhere else. They don’t have money; it costs 4000 HUF and the theatre was 900 HUF so they always stay at home. How do you think a child will behave who is always pushed aside?

Romské děti by měli být schopné účastnit se školních výletů. Vidím je běhat kolem během těch výletů; mluvím s nimi a oni říkají, že ostatní děti jeli do Paláce zázraků nebo někam jinam. Oni nemají peníze; stojí to 4000 HUF a divadlo stálo 900 HUF, takže musí zůstat doma. Jak myslíte, že se bude dítě chovat, když je pořád odstrkováno stranou?

We would have liked to have taken those kids on a trip, who had never travelled on a couch or a train.

Rádi bychom vzali tyto děti, které nikdy necestovali vlakem ani autobusem, na výlet.

Somebody might say that they have a mini-bus – ‘come with me; I can take you’ – but it will only work if there is communication.

Někdo by mohl říct, že má mini-bus – „Pojďte se mnou; já vás můžu vzít“ – ale to by fungovalo jen, kdyby tady byla komunikace.

Let us prove that we are humans too, we also belong to here and allow us... to slowly but surely... exist; we also exist.

Nechte nás dokázat, že jsme taky lidé, že sem taky patříme a dovolte nám… pomalu ale jistě… být; …… my také jsme.

You would like peace and would like to feel good in this place.

Chtěli byste mír a chtěli byste se tu cítit dobře.

There are some small things that I feel ashamed about but that I have to do: I take wood from the bank of the brook that has fallen. I should say I steal it. That is it, but there is nothing I can do because I don’t want to freeze.

Je tady pár věcí, za které se stydím, ale které musím dělat: beru si dřevo ze spadlého břehu. Měl bych říct, kradu ho. Tak to je, ale nic s tím nenadělám, já přeci nechci zmrznout.

The Roma, in their distress, goes to break into a house; and those who buy it off them are not Roma, they’re white.

Romové, ve své nouzi, jdou a vloupají se do domu; a ti, co to od nich kupují, nejsou Romové, to jsou domácí, ne Romové.

This is where all the trouble starts, I’ve said it before.

Tady všechny problémy začínají, už jsem to říkala.

Things are done to order.

Věci se provádí na zakázku.

That’s right.

To je pravda.

We can’t go to the authorities because they treat us like animals. They don’t even listen to us; they just open the door and… goodbye.

Nemůžeme jít na úřady, protože ti s námi jednají jako se zvířaty. Vůbec nás neposlouchají; jen otevřou dveře a… nashledanou.

Your wording was that it’s bad; we need a common ground, a common target, so that we can do something for the village, is that right? A meeting point.

Říkali jste, že je to špatné; potřebujeme společné zázemí, společný cíl, abychom mohli udělat něco pro vesnici, je to tak? Středový bod.

The gypsy cultural heritage should not only be preserved but should also be displayed.

Romské kulturní bohatství by nemělo být jen udržované, ale také ukazované.

This is where we hit a brick wall, unfortunately.

Tady ovšem, bohužel, narážíme.

You mustn’t let this happen! It doesn’t cost a lot of money.

Nesmíme to takhle nechat! Nestojí to tolik peněz.

But we won’t get a permit.

Ale my nedostaneme povolení.

For what?

Na co?

For organising gypsy days.

Pro organizování romských dnů.

That can’t be true.

To nemůže být pravda.

Believe me.

Věřte mi.

Dear Zsuzsa, I understand what you are saying and I really respect you for it, but believe me, what you are saying and what you think should be a normal thing, is not possible for us to achieve.

Milá Zsuzsa, já chápu to, co říkáš a opravdu tě za to respektuji, ale věř mi, že to, co ty říkáš a co považuješ za normální věc, my nejsme schopni pochopit.

The reason why we are here is to make sure that you are not alone. This is definitely a very important issue.

Důvod, proč jsme tady je ujistit vás, že nejste sami. To je rozhodně velmi důležité.

The fact that we are sitting around the same table, talking about the same problems; I don’t know, you have agreed on many different points. This is amazing. You should be aware that this is a great thing that you have sat down; you are open-minded and trying to make a change. What you can achieve with this is that these initiatives succeed. With cooperation, this will become a resource.

Fakt, že sedíme okolo stejného stolu, řešíme stejné problémy; já nevím - shodli jste se na tolika rozlišných věcech. To je úžasné. Měli byste vědět, že je to skvělá věc, že jste se sešli; že jste sdílní a snažíte se udělat změnu. Tímto můžete dosáhnout toho, že tyto iniciativy uspějí. Spoluprací se toto stane zdrojem.

I don’t know. Did you know about these things?

Nevím. Věděli jste o těchto věcech?

No. No. No.

Ne. Ne. Ne.

You can always start again from the beginning. <somebody interrupts: That’s what I wanted!> You can start again; you can do better and you can start from the beginning.

Vždy můžete začít od začátku. <To jsem chtěl!> Může začít znovu; můžete být lepší a začít od začátku.

You have to find the rules and norms for living together upon which this village can live a normal, peaceful and safe life.

Musíte najít pravidla a normy pro spolužití, podle nichž tato vesnice může žít normální, klidný a bezpečný život.

Action

Akce

Tolerance training

Trénování tolerance

Everybody has to draw a piece of paper. Now look at your paper and check what is written on it but don’t tell anybody.

Každý si vytáhněte kus papíru. Teď se podívejte, co je na něm napsáno, ale nikomu to neříkejte.

And don’t show it either.

Ani to nikomu neukazujte.

Once you have looked at your piece of paper, you can see that you have a role. You don’t need to act this role out, you just need to empathise with your role. If everybody has imagined what they would be like in their role, then your task will be as follows: when I read out a statement, those who feel that the statement is true for them should take one step forward.

Pokud jste se už na váš papírek koukli, víte jakou máte roli. Nemusíte ji hrát, jen se do ní musíte vcítit. Pokud už jste si všichni představili, jací ve svých rolích budete, váš úkol bude následující: já přečtu různá tvrzení a ti, kteří budou myslet, že je pro ně pravdivé, postoupí jeden krok dopředu.

...

I will definitely find a job very easily whether now or when I grow up in the future.

Velmi snadno si najdu práci, buď teď anebo v budoucnu až dospěji.

I have my own room at home.

Doma mám svůj vlastní pokoj.

Sometimes I go abroad in the summer.

Občas jezdím o prázdninách do zahraničí.

Neither I nor my family have ever had to claim social benefits.

Ani já, ani moje rodina jsme nikdy nemuseli brát sociální dávky.

I regularly go to the hairdresser.

Pravidelně chodím ke kadeřníkovi.

It is not a problem for me to enrol on a language course.

Není pro mě problém zapsat se do jazykového kurzu.

I was usually successful at school.

Většinou jsem byl ve škole úspěšný.

It has never been a problem for me to arrange paperwork with the authorities.

Nikdy pro mě nebyl problém vyřídit papírování s úřady.

I like the idea of eating out in a restaurant occasionally.

Rád si občas zajdu na jídlo do restaurace.

I have been to the theatre this year.

Tento rok jsem byl v divadle.

Life is beautiful.

Život je krásný.

...

OK. What I would like you to do is take a second… everybody should stay where they are and look around to see where the others are. Have you done it? I would like to ask the people who are right at the back what roles they were given.

Dobře. Teď se na chvilku zastavte… každý zůstaňte na svých místech a podívejte se okolo, kde stojí ostatní. Podívali jste se? Zeptám se těch, co zůstali úplně vzadu, jaké byli jejich role.

I am a 60-year-old Roma woman from the village. I cannot read or write.

Jsem 60ti-letá romská žena z vesnice. Neumím číst ani psát.

I am a 15-year-old girl. I have 6 siblings and we live on a farm.

Jsem 15ti-letá dívka. Mám 6 sourozenců a žijeme společně na farmě.

You are next.

Vy jste další.

I am a 40-year-old homeless alcoholic.

Jsem 40ti-letý alkoholik bez domova.

And I am a 56-year-old jobless man. Previously, I worked down the mines.

A já jsem 56ti-letý muž bez práce. Dřív jsem pracoval v dolech.

I am a 9-year-old Roma child. I go to a special school for difficult children in a small town in the country.

Jsem 9ti-leté romské dítě. Chodím do zvláštní školy v malé vesnic.

At which question did it become obvious to you that you were not going to step forward at all?

Při jaké otázce vám došlo, že se nikdy nepohnete dopředu?

At the first one, I guess.

Asi u té první.

At the first one?

U té první?

Yes. When I got the piece of paper, I looked at it and thought that...

Ano. Když jsem dostal ten papírek, podíval jsem se na něj a pomyslel si…

What did you think?

Co jste si myslel?

Well, I thought that the statements would not fit me or my piece of paper.

No, myslel jsem si že ta tvrzení nebudou sedět ani na mě, ani na můj papírek.

I imagined that I sleep or I live somewhere by a wall among cardboard boxes. I think such a man has little chance.

Představila jsem si, že spím nebo že žiju někde mezi papírovými krabicemi. Myslím, že takový člověk má malou šanci.

Did you also know straightaway that you were not going to step forward at all?

Věděla jste hned, že vůbec nepostoupíte kupředu.

Well, no. At around statement five I had a feeling that I would not move forward because... of being excluded or I don’t know. That could be the way to describe it.

Ne. Někde kolem 5. věty jsem měla pocit, že nepostoupím, kvůli… pocitu vyloučení nebo nevím. Tak bych to asi popsala.

I had absolutely no chance of moving forward. Despair, helplessness.

Neměla jsem žádnou šanci, že se pohnu kupředu. Zoufalství, bezmoc.

Did you not move at all?

Vůbec jste se nepohnula?

No.

Ne.

There was a statement towards the end saying ‘I was usually successful at school.’ Why did you not move for that one?

Ke konci tu bylo tvrzení, které říkalo: „Většinou jsem byl ve škole úspěšný.“ Proč jste při něm neudělala krok?

Well, I don’t know if she had any success.

No, já nevím, jestli byla úspěšná.

She might have done.

Mohla být.

I don’t know. Maybe I had already given up by then.

Já nevím. Asi už jsem to tehdy vzdala.

It was a really awful feeling that there were people lagging behind. What kind of roles did they get if they were so far behind? I couldn’t begin to imagine what might have held them back so much.

Byl to opravdu hrozný pocit, že tam byli lidé, kteří zaostávali. Co museli mít za role, že byli tak vzadu? Neuměla jsem si představit, co je mohlo držet tak zpátky.

Hm. Did you notice when the others got left behind?

Hm. Všimli jste si, že ostatní zůstávají pozadu?

Yes, I was watching them, right at the beginning.

Ano, dívala jsem se na ně už ze začátku.

Did you notice right at the beginning?

Hned ze začátku?

Yes.

Ano.

Did you ever look back at them?

Otočila jste se na ně někdy zpátky?

Yes, I did. Twice.

Ano, otočila. Dvakrát.

And how did it make you feel?

A jak jste se při tom cítila?

Well… I have to say that I was quite pleased with my own position and I did not pay much attention.

No… Musím říct, že jsem se cítila docela spokojeně s mojí vlastní pozicí a moc jsem jim nevěnovala pozornost.

 

 

Mediation

Mediace

Mediation is a method in which the mediators themselves do not take sides, do not judge and do not say at the end what the parties should do. Those who have been in conflict will be able to see, once they have developed empathy with the help of the mediator, that the other person is not an enemy and that they do not always want the opposite; it just seems that they have completely different interests, but during the conversations it becomes obvious that their interests can be brought closer or sometimes the things that are pulling them into conflict are actually the same.

Mediace je metoda, ve které mediátoři nejsou na ničí straně, nesoudí a neříkají, co by strany měli dělat. Ti, kteří jsou v konfliktu, budou schopni pochopit, až rozvinou empatii s pomocí mediátora, že druhá osoba není nepřítel a že ne vždy chtějí opačnou věc; jen se zdá, že mají rozdílné zájmy, ale během konverzace vyjde najevo, že se jejich zájmy mohou sloučit, nebo že někdy věci, které způsobují konflikt, jsou vlastně stejné.

 

 

Mediation training

Trénink mediace

When the trainers leave, the local community will have acquired a technique that can be used at any time, in any situations, which means that the conflicts will not have to become too serious, as the local community will know that there are 5-6 people who are trained and able to deal with such issues.

Až instruktoři odejdou, místní komunita si bude muset osvojit techniku, která se dá použít vždy, v každé situaci, což znamená, že konflikty nebudou muset zajít tak daleko, protože v obci bude 5-6 trénovaných lidí, schopných vypořádat se s takovými problémy.

 

 

Children’s group

Dětské skupiny

 

 

The mayor of the village

Starosta obce

I am very happy that I supported it at the time. It would have been a big mistake to have missed this opportunity and to not stand by the initiative. And now it has already become obvious that the people who this program has reached and who really want to do something for their village, again, I have to say, they are the ones who count. Overall, people have started thinking about and discussing the problems; people have got closer to each other through joint effort and I believe they... we will be able to work together even more. What I can see is that for many, it is a very strange but welcome change, event, happening as such an initiative that mobilises people to this extent had never happened here before.

Jsem velmi rád, že jsem to tehdy podporoval. Byla by velká chyba, propásnout tuto možnost a nepodpořit tuto iniciativu. A je jistě zřejmé, že lidé, které tento program zasáhl a kteří opravdu chtějí něco udělat pro svojí vesnici, znovu musím říct, to jsou ti, se kterými se počítá. Celkově, lidé začali přemýšlet a diskutovat o problémech; sblížili se skrz společnou námahu a já věřím, že budou… my budeme schopni více spolupracovat. Pro mnohé je to velmi zvláštní, ale vítaná změna, událost s iniciativou, která mobilizuje lidi v takovém rozsahu, jako nikdy předtím.

 

 

Produced by Foresee Research Group Ltd.

Produkce: Foresee Research Group Ltd.

The makers of the film would like to say thank you to their supporters and partners:

Tvůrci filmu by rádi poděkovali svým příznivcům a partnerům:

National Crime Prevention Board

Národní rada pro kriminální prevenci

Citizen Foundation for Opportunities

Občanská nadace pro příležitosti

BB Foundation

Nadace BB

Legal Defence Bureau for National and Ethnic Minorities

Úřad pro právní ochranu národnostních a etnických menšin

Partners Hungary Foundation

 

 

 

We would like to say thank you to the residents of Nagybörzsöny and all our local partners, because this film could not have been made without them. Congratulations!

Chtěli bychom poděkovat obyvatelům Nagybörzsöny a všem místním partnerům, protože bez nich by film nemohl vzniknout. Gratulujeme!

 

 

The film was made by:

Tvůrci:

Camera:

Kamera:

Viktor Csaba Németh

Viktor Csaba Németh

István Szőnyi

István Szőnyi

 

 

Sound:

Zvuk:

Ferenc Gerendai

Ferenc Gerendai

Péter Nagy

Péter Nagy

 

 

Editor:

Střih:

Balázs Féjja

Balázs Féjja

 

 

Music: MS3

Hudba: MS3

 

 

Studio:

Studio:

Zsolt Szabó

Zsolt Szabó

 

 

Director:

Režisér:

Eszter Hajdú

Eszter Hajdú

 

 

2009

2009

Stránky navštívilo
Dnes:5
Za týden:92
Celkem:88718
Facebook!