Právě prohlížíte: Úvod » O NÁS


ESI - Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s.
www.esi-cz.eu
 


ESI - Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, je obecně prospěšná společnost zaměřená na odpovědné řešení konfliktů a obecnou prevenci sporů. Poskytuje služby při řešení sporů a působí v oblasti osvěty, vzdělávání a poradenství na úrovni národní a mezinárodní.

ESI je mezinárodní centrum duchovní obrody založené na evropské tradici. ESI naplňuje, posiluje a šíří myšlenky vzájemného porozumění a prosazuje v mezilidských vztazích a ve společnosti ochotu a smír, konstruktivní řešení a dohody respektující zájmy a potřeby zúčastněných stran. ( Výňatek ze Zakládací smlouvy ). Cílem ESI je podporovat a propagovat mimosoudní formy řešení sporů, antidiskriminační přístup a zasazovat se o ochranu základních lidských práv a svobod a práv dítěte ve smyslu Úmluvy o právech dítěte. ( článek IV.bod 2  Zakládací smlouvy  ).

ESI byla založena v roce 2009 českými a slovenskými zakladateli:  
  • Česká asociace právniček, o.s., Unie profesních mediátorů ČR, o.s.
  • Asociace slovenských mediátorů
  • Řeckokatolická teologická fakulta Prešovské univerzity v Prešově 
Partnerskými organizacemi ESI jsou:
  • Česká andragogická společnost, o.s. 
  • Sdružení na obranu spotřebitelů Moravskoslezského kraje, o.s.
 
ESI se řídí zákonem č. 248/ 1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 231/2010 Sb.  ESI je zapsána  do  rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Brně , odd. O, vložka 405.  Statutárním orgánem společnosti je ředitelka. Nejvyšším orgánem je správní rada. Dalšími orgány jsou vědecká a dozorčí rada. S podporou Mendelovy university v Brně sídlí na Zámku Křtiny. ESI je právnickou  osobou, jejíž hospodářský výsledek nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů orgánů nebo zaměstnanců a musí být použit výlučně na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla tato společnost založena nebo na charitativní a společensky prospěšné projekty. ( článek IV. bod 3 Zakládací smlouvy ). Není plátcem DPH.

Tradiční společenskou, osvětovou a vzdělávací akcí ESI je Josefské sympozium, jehož cílem je propojovat svět různých profesí a svět dospělých se světem dětí. Josefské sympozium se každoročně na oslavu svátku patrona rodiny, dětí a rodičů – svatého Josefa.

ESI poskytuje služby prostřednictvím sítě kontaktních míst. Regionálními centry jsou:
  • CENTRUM KŘTINY,
  • CENTRUM PRAHA,
  • CENTRUM OSTRAVA  při Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska,
  • CENTRUM VYSOKÉ MÝTO,
  • CENTRUM CHOCEŇ.
ESI nabízí služby a poradenství v České republice i v zahraničí a ve spolupráci se zahraničními partnery buduje postupně síť mezinárodní spolupráce International Resolution Servises sdružující mediátory a spolupracujících odborníky pro spory rodinné, civilní, obchodní, spotřebitelské a v oblasti pracovních a mezikulturních vztahů.  Kontaktní místa ESI jsou v řadě evropských měst i mimo EU.
Stránky navštívilo
Dnes:9
Za týden:181
Celkem:90444
Facebook!