Právě prohlížíte: Úvod » REALIZOVANÉ PROJEKTY
ESF EU OPLZA ESI

 

KULATÝ STŮL

 

Perspektivy a možnosti mediace v ČR

pod záštitou Ing. Miloslava Souška, starosty města Vysoké Mýto


VYSOKÉ MÝTO, 25. 2. 2014

Městský úřad ve Vysokém Mýtě

13.00 - 15.30 hod.


Vážené dámy a pánové,

jsme upřímně potěšeni vaším zájmem o mediaci. Předkládané písemné podklady tvoří základní informativní rámec prezentacím prvého, osvětového Kulatého stolu ve Vysokém Mýtě. Více doplňujících informací může nalézt na webových stránkách ESI – realizátora projektu www.esi-cz.eu, jenž se postupně dle našich možností doplňují a aktualizují.

Cílem Kulatého stolu je seznámit zástupce a pracovníky úřadů státní správy a územní samosprávy s průběžnými výstupy evropského projektu Zákon o mediaci (Zák. č. 202/2012 Sb.) z hlediska trhu práce - nová šance zaměstnání, registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00445, financovaného z prostředků státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu (ESF) Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ).

Záměrem pořadatelů je předat poznatky a zkušenosti získané v průběhu realizace projektu, představit názorně práci mediátorů a mediační přístup a v neposlední řadě získat od účastníků Kulatého stolu zajímavé a podnětné informace pro přípravu Metodiky pro osvětové a kulturní pracovníky státní správy a územních samospráv podporující uplatnění a rozvoj mediace na všech úrovních řízení.

Kulatý stůl je obsahově rozdělen do tří částí. V úvodní, prezentační fázi představíme Projekt, jeho východiska, cíle a dosavadní výstupy. V pracovní části Kulatého stolu nabídneme účastníkům možnost aktivního zapojení všech účastníků do moderované a tematické diskuse na téma: „Potřeby a možnosti územní správy a samosprávy z hlediska prevence a řešení sporů a perspektivy využití mediace“. Diskuse bude současně náhledem na techniky a metody práce mediátorů. Na závěr proběhne v plenární diskusi shrnutí a formulování nově získaných poznatků a vytyčení cesty jejich přenosu do praxe.

Vážíme si vašeho času a věříme, že těmito písemnými podklady napomůžeme k jeho efektivnímu využití. Očekáváme od Kulatého stolu, že vzájemná výměna názorů na reálné možnosti a skutečné potřeby územní správy a samosprávy bude pro nás užitečným a praktickým vodítkem při přípravě dalších projektových akcích, zejména však při zpracování finální podoby Metodiky – návodu, jak efektivně a účinně využívat mediace při prevenci a řešení sporů a jak ji účinně a funkčně začlenit do společnosti.

Kulatý stůl ve Vysokém Mýtě se koná dne 25. 2. 2014 pod laskavou záštitou Ing. Miloslava Souška, starosty města Vysoké Mýto v budově Městského úřadu ve Vysoké Mýtě, B. Smetany čp. 92, 1.patro, zasedací místnost č. 167 od 13.00 – 15.30 hod.ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU:

Realizátor projektu: Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. (ESI)
www.esi-cz.eu
ve spolupráci s partnery v ČR a v zahraničí, viz Partneři
 
Český partner: Unie katolických žen, Česká republika
www.katolickezeny.cz
 
Doba realizace: prosinec 2013 – listopad 2014
 
 
Primární východiska:
  • Nová evropská a česká právní úprava
  • Nové sociální a ekonomické obtíže
  • Mediace – nová šance a příležitost řešení
 
Základní projektové cíle:
  • Rozvoj mezinárodní spolupráce
  • Vztah mediace a trhu práce, perspektiva nových profesí
  • Začlenění mediace do prevence a řešení sporů
 
Cílové skupiny:
  • rodiče pečující o děti, osoby 50+
  • pracovníci samosprávných a státních úřadůProjektové aktivity:

KA 01 Realizační tým, projektová kancelář v Praze, administrace a řízení projektu
KA 02 Využití Směrnice EU č. 2008/52/EC – zahraniční zkušenosti
KA 03 Metodiky pro osvětové a kulturní pracovníky státní správy a územních samospráv
KA 04 Nové profese
KA 05 Pilotní výukový program
KA 06 Diseminace – šíření osvěty – kulaté stoly a mezinárodní konferenceREALIZAČNÍ TÝM:

  • JUDr. Marie Boháčová, hlavní manažerka projektu
  • JUDr. Lenka Pavlová, Ph.D., manažerka projektu odpovědná za metodiku, KA 03
  • JUDr. Eva Vaňková, koordinátorka vzdělávacích modulů, KA 05
  • PhDr. Zdeňka Hajná, CSc., odpovědná za aktivitu 06
  • PhDr. Helena Knoblochová, zástupkyně českého partnera – UKŽ, KA 04
  • Ing. Martina Hajná, finanční manažerka
  • Kateřina Ostrá, asistentka projektu, hlavní účetní ESI
  • Ing. Ludmila Hlaváčová, asistentka Kateřina Ostrá, asistentka projektu, hlavní účetní ESIZAHRANIČNÍ PARTNEŘI:

Dr. Friedrich Schwarzinger, rodinný advokát, Rakousko
www.schwarzinger.at

Dr. Charles Irvine a Dr. Jane Law, mediátoři, Velká Británie
charlieirvinemediation.co.uk

Dr. Alekos Tringides, poradce, mediátor, lektor - Institut socio – politických studií (IKME), Kypr
www.ikme.eu

Danguole Boguševiceine, ředitelka, Resocializační a školící centrum (SIDMC), Litva
www.sidmc.org


LEKTORSKÝ TÝM VÝUKOVÉHO PROGRAMU:

  • Ing. Jan Michael Kubín
  • Ing. Ladislav Daníček
  • členky realizačního týmu
  • zahraniční partneři
SPOLUPRÁCE PŘI PŘÍPRAVĚ KULATÉHO STOLU:

  • Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, www.sos-msk.cz
  • Ing. Martina Hájková, absolventka Modulu I. – Informátor/ka
ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI - VYUŽITÍ SMĚRNICE EU Č. 2008/52/EC


Zahraniční partneři se zapojují do přípravy jednotlivých projektových aktivit. Připravili pro zástupkyně realizačního týmu doposud celkem tři zahraniční cesty s odborným programem zaměřeným na seznámení se s mírou implementace a praktickým využíváním evropské směrnice a začleňováním mediace a jiných forem ADR do praxe. Účastní se jako odborní lektoři pilotního výukového programu v nadstavbových modulech II. a III.

Implementace evropské směrnice

Všechny evropské státy přijaly, že mediace je jedním z nejefektivnějších nástrojů pro řešení přeshraničních a mezinárodních sporů a má být na úrovni členských zemí využívána a podporována. Tímto krokem se rovněž naplňují jednotlivá Doporučení Rady Evropy a úmluv v rámci OSN. Česká republika implementovala evropskou směrnici jako jedna z posledních v rámci EU. V rozsahu a podobě implementace se jednotlivé členské státy mezi sebou výrazně odlišují.

Národní právní úprava

V rozsahu vnitrostátní právní úpravy mediace na straně jedné, a praktického využívání na straně druhé, jsou mezi jednotlivými státy EU výrazné rozdíly. Patrné to je i na malém vzorku pěti států v rámci tohoto projektu. Za zmínku stojí i skutečnost, že v některých státech, např. Velká Británie, je právní úprava odlišná i v rámci jednoho státu. Konkrétně např. mezi Anglií a Skotskem.

Česká republika se řadila mezi první státy, jenž zavedly právní úpravu mediace v trestním řízení. Na druhé straně se velmi dlouho oddalovala právní úprava mediace v tzv. netrestních věcech, s níž naopak začínaly mnohé jiné, evropské státy. Zákon č. 202/2012 Sb. otevírá cestu k mediaci civilní a rodinné, ale také sousedské, spotřebitelské, obchodní, komunitní, školské, ve zdravotnictví apod. Zavádí institut tzv. zapsaného mediátora a Seznam zapsaných mediátorů vedený Ministerstvem spravedlnosti ČR. Nevylučuje využívání jiných forem mediace, vyjednávání, facilitace, apod. Zavádí specifická ustanovení pro advokáty – mediátory a tzv. první setkání s mediátorem.

Státní podpora

Rovněž v míře státní podpory se členské země odlišují a existují mezi nimi výrazné rozdíly. Bez státní podpory shora je začlenění mediace myslitelné pouze v rovině komerční a privátní. Dosavadní zkušenosti v tomto směru ukazují, že pouze přijetí právní úpravy bez následné systémové podpory a cílené osvětové kampaně je nedostatečné. Dokonce se po určité době míjí účinkem. Nabízíme ke srovnání příklad Skotska na straně jedné a Litvy na straně druhé.

Financování

Jak odlišná je právní úprava a míra státní podpory, tak odlišné jsou systémy financování. Ve Skotsku i v Rakousku existují systémy kombinovaného financování mediace skrze financování a dotační podporu neziskových, popř. profesních organizací ze strany státu. Tento systém lze označit za perspektivní a prosperující. Na druhé straně země bez výrazné státní podpory mediace, např. Litva, Kypr anebo Česká republika mají jen malou šanci, že se mediace prosadí v širším měřítku.

Širší podpora a osvěta

Širší podporou a osvětou se rozumí míra všeobecné informovanosti o mediaci. V EU jsou nejdále v tomto směru severské země, např. Nizozemí, Norsko, Švédsko. Naopak u jižních zemí převládá stále tendence využívat autoritativní systémy rozhodování. V rámci projektu jsou nejdále Velká Británie včetně Skotska. Znalosti o mediaci a její širší využívání se začínají s podporou státu, soudců a některých regionů prosazovat a šířit i v Rakousku. Naopak Litva je příkladem, kde bez osvěty a širší podpory úspěšně nastartovaná mediace začala postupně upadat a začalo se na ni zapomínat.

Odbornost a důvěrnost

Vysoká odbornost mediátorů a přísné zachovávání principu důvěrnosti patří mezi hlavní zásady moderní mediace. Při srovnání praxe v jednotlivých zemích lze vysledovat jedno společné. Tam, kde je státní podpora minimální, je počet poskytovatelů mediačních služeb výrazně nižší, přičemž kvalita a profesionalita patří mezi zásadní kritéria. Menší zájem klientů je vyvažován osobním nadšením a vysokou odborností. Se státní podporou narůstá počet poskytovatelů služeb (mediátorů). Navýší se míra nabídky služeb, přičemž často dochází k poklesu kvality poskytovaných služeb, dokud nedojde k regulaci služeb trhem a poptávkou.

Vzdělávání mediátorů

Každý stát EU má odlišnou úpravu mediace a praxi jejího využívání, proto jsou velmi odlišné přístupy pro odborné vzdělávání. V zásadě se všechny státy shodují v tom, že pro výkon mediačních služeb je třeba speciálního výcviku a vzdělávání zaručující odbornost. V různé míře je požadováno další a průběžné vzdělávání. Odlišné jsou možnosti v nabídce vzdělávání mediátorů.

V tomto směru je pilotní výukový program zaměřený na osvětu a výchovu asistentů a specialistů jedinečný v celé EU.

Mediátoři a soudci

Mediace má bezesporu zastání a podporu i v řadách evropských soudců. Příkladem může být např. GEMME – Evropská asociace soudců pro mediaci (www.gemme.eu) anebo Mezinárodní konference mediátorů pro spravedlnost (www.cimj.com) založená právě soudci v Paříži v roce 2009. Jednotlivé státy se liší mírou zapojení soudců do mediace včetně možnosti soudců fungovat jako mediátoři. Ve státech projektových partnerů, s výjimkou Kypru, lze shodně tvrdit, že soudci jsou rozhodující složkou státní moci, určující míru využívání a začleňování mediace do praxe. Nejdále v tomto směru jsou Skotsko a Rakousko, kde mediaci nabízí soudci přímo v soudní síni. U soudu v Edinburghu jsme viděli vybavené mediační místnosti přímo v budově soudu.

Dobrovolnictví

Zkušenosti ze Skotska a Velké Británie ukazují, že dobrovolnictví je jednou z variant podpory a osvěty mediace a jejího rychlého a efektivního začleňování do praxe. Dobrovolnictví napomáhá získávání potřebné odbornosti na straně jedné a umožňuje přístup k mediaci širšímu počtu osob a tím následně i šířením osvěty na základě vlastní, osobní zkušenosti. Výkon dobrovolných, mediačních služeb je znám i v České republice, např. v rámci neziskových organizací a občanských poraden.


NOVÉ PROFESE aneb MEDIACE A TRH PRÁCE A ZAMĚSTNATELNOST CÍLOVÝCH SKUPINJedním z primárních cílů projektu je představit mediaci jako jednu z nových příležitostí ve vztahu k trhu práce. Při podávání projektové žádosti se vycházelo z myšlenky, že spolu s novou právní úpravou, obdobně jako je tomu v jiných členských zemí EU, se vytvoří nová profese mediátorů a postupně bude růst poptávka i po tzv. doprovodných profesích, jenž spolu s mediátory ve svém souhrnu budou společně vytvářet podmínky pro vznik vyšší poptávky po mediačních službách.

Při realizaci projektových aktivit, zejména KA 03, 04 a 05, jsme se zamýšleli nad souvislostmi mezi trhem práce a možností, které mediace ve vztahu k trhu práce a zaměstnanosti může nabídnout. Napadla nás myšlenka, že mohou existovat společenské a ekonomické souvislosti mezi trhem práce a mediace, resp. mediačním přístupem k řešení společenských problémů. Mediace v moderním pojetí se začala rozvíjet a formovat přibližně od 70. let minulého století. Zhruba ve stejném období dochází na trhu práce ve všech vyspělých zemích světa k zásadním změnám. Nástup pracovně-úsporných technologií zcela přeměňuje svět práce a na trhu práce se začíná výrazně projevovat strukturální posun ke službám. Dochází k podstatným změnám mezi poměrem základních makroekonomických veličin. Oslabuje vztah mezi růstem HDP a vznikem nových pracovních míst v neprospěch růstu nových míst. Oslabuje transmise mezi růstem produktivity práce a růstem mezd. Stále efektivnějším využíváním pracovně-úsporných technologií se přirozeně snižuje potřeba manuální, popř. odborné zaměstnanosti. V sektoru služeb začínají převažovat kvalifikační předpoklady založené na komunikačních, motivačních a obchodních dovednostech.

Nároky současného trhu práce poptávají výborné komunikační dovednosti, organizační schopnosti, kreativitu, časovou flexibilitu, schopnost práce v týmu, potřebnou dravost, angažovanost a odolnost vůči stresu. Nové požadavky pracovního trhu vyvolávají nové potřeby na úrovni odborného i všeobecného vzdělávání, zejména v oblasti mezilidské komunikace, sociální empatie a osobní, duševní hygieny zaručují odolnost proti syndromům vyhoření a psychickému vypětí.

Mediace a mediační techniky jsou založeny především na komunikačních dovednostech a porozumění mezilidským vztahům, potřebám a motivacím lidí. Mediace učí v mediačním procesu všechny zúčastněné, včetně samotného mediátora, samostatnosti, odpovědnosti a zdravému sebevědomí, stejně jako úctě a respektu k potřebám druhých. V rámci přípravy a realizace pilotního výukového programu jsme se zaměřili jak na původní projektové zadání ve vztahu k novým profesím a dovednostem, tak i na sledování efektivního využití motivační a edukativní složky mediace v širších, nežli jen tradičních souvislostech. Z dosavadního průběhu výukového programu se potvrzuje, že skupinová práce v rámci výuky positivně přispívala ke zvyšování zdravého sebevědomí účastníků a spolu se zlepšením jejich komunikačních dovedností se zvyšovala i jejich motivace a připravenost nalézt si nové zaměstnání. V tomto směru se výsledky práce jeví jako velmi uspokojivé a potvrzující domněnku, že mediační a komunikační techniky a speciální výcvik v oblasti osobnostního rozvoje může napomoci, zejména pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin, nalézt nová uplatnění na trhu práce.


PILOTNÍ VÝUKOVÝ PROGRAM aneb MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ V OBLASTI MEDIACEPilotní výukový program (PVP) má primární cíl přenést do výchovné a osvětové výuky nové, inovativní prvky ze zahraničí a současně je prověřit v praktické, pilotní realizaci. Při přípravě výukového programu v návaznosti na naplňování aktivit v rámci mezinárodní spolupráce bylo zjištěno následující. Veškeré moderní výukové trendy směřují od výuky klasické a teoretické, k výuce interaktivní, prožitkové a názorné. Po obsahové stránce se jedná o program jedinečný, neboť v celoevropském kontextu se nám nepodařilo najít odpovídající paralelu. Veškerá výuka v tomto oboru směřuje výlučně k výchově a vzdělávání mediátorů. Na druhé straně praktické zkušenosti z poskytování mediačních služeb potvrzují potřebnost a žádanost po službách proškolených osvětových pracovníků, asistentů a odborníků na výcvik a výchovu nových profesí zaměřených na komunikační a mediační dovednosti, a to nejen pro oblast prevence a řešení sporů.

PVP byl sestaven jako skladebný a vzájemně na sebe navazující systém čtyř výukových modulů. Základem celého programu je tzv. Základní kurz v rozsahu 48 vyučovacích hodin. Obsahem základního kurzu bylo základní pojmové minimum z oblasti komunikace, konfliktů, práva a řešení sporů. Dále sestává PVP ze tří výukových modulů. Modul I. – Informátor/ka je zaměřen na odbornou přípravu poradců v oblasti prevence a řešení sporů. Modul II. – Asistent/ka rozšiřuje odbornou přípravu cíleně směřovanou na administrativní zajištění mediace a mediačních procesů. Absolventi Modulu II. mají dostatečné základní dovednosti o řešení sporů a mohou nalézt uplatnění jako asistentky advokátů – mediátorů, mediátorů, notářů a mediačních a smírčích center. Modul III. – Specialista je určen pro osoby, jenž samy mají zájem se věnovat mediaci a osvětě v oblasti mediace a řešení sporů. Absolventi získají dostatečný základ vědomostí pro vlastní samostatnou aktivní činnost v oblasti mediace a řešení sporů, stejně jako v oblasti dalšího vzdělávání a výchovy osob používajících ve své práci mediační přístup a mediační techniky.

Jednotlivé výukové bloky PVP potvrdily teoretické a praktické zkušenosti a osvědčily potřebu co nejširší osvěty. Lektoři odborné výuky získali příležitost vyzkoušet si a uvést do praxe nové inovativní postupy názorné a interaktivní výuky, založené zejména na dovednostech verbální a neverbální komunikace a aktivního vnímání sebe a ostatních. Kurzy přinesly nové zkušenosti právě v tomto směru. Potvrdily všeobecně velmi nízké povědomí o významu komunikace a současně ujasnily představu o tom, jakým způsobem a jakou formou poznatky oblasti osobnostního rozvoje a komunikačních dovedností předávat a sdělovat druhým. Pro potřeby přípravy metodiky a metodologických postupů přinesly kurzy potvrzení teoretických předpokladů, že by mediace a asistované vyjednávání mohly být využity mnohem šířeji a efektivněji, nežli je tomu doposud. A to nejen v oblasti přímého řešení sporů, ale zejména v oblasti prevence a zvyšování úrovně sociální a mezilidské sounáležitosti.


PROJEKTOVÉ AKCE OSVĚTY A ŠÍŘENÍ POZNATKŮ aneb DALŠÍ PROJEKTOVÉ AKCEV druhém projektovém roce jsou plánovány především aktivity zaměřené na oblast osvěty a šíření nových poznatků. Kromě toho je plánováno dokončení PVP – výuky v Modulu II. a Modulu III. Všechny připravované aktivity jsou připravovány v úzké součinnosti se zahraničními partnery.

Modul II.

Je připraven seminář zahraničního partnera z Rakouska se zaměřením na přípravu mediačních setkání a organizační zajištění mediačního procesu, zejména při rodinné mediaci.

Modul III.

Součástí výuky budou semináře zahraničních partnerů z Kypru a Velké Británie zaměřené na práci s mezikulturními rozdíly a na výuku mediačních dovedností. Pro dobrovolníky z řad absolventů je připravena možnost zapojit do dobrovolných aktivit v rámci osvěty, propagace a šíření informací o výhodách mediace.

Kulaté stoly

V projektových regionech jsou plánovány celkem čtyři kulaté stoly. Každý z nich by měl oslovit cílovou skupinu pracovníků místních a územních samospráv včetně osvětových, kulturních a výchovných pracovníků a zaměstnanců úřadů práce. Cílem kulatých stolů je šíření všeobecné osvěty. Snahou organizátorů je získat nové, podnětné informace o situaci na nejnižších úrovních státní správy a v jednotlivých regionech, jenž by mohly být zapracovány do konečné podoby Metodiky.

Osvětový seminář pro UKŽ

V dubnu 2014 připraví lektorský tým projektu osvětový seminář pro členky českého partnera – Unie katolických žen. Seminář se bude konat v Praze. Obsah se zaměří na potřeby a zájmy žen, zejména z venkova a menších měst. Cílem bude ukázat možnosti a výhody mediace a mediačního přístupu a seznámit účastníky semináře s možnostmi jejich zapojení do osvěty a pozitivní společenské angažovanosti v rodinách, na pracovištích i ve společnosti.

Mezinárodní konference

Ve dnech 24. – 26.9.2014 se na Zámku Křtiny ve Křtinách bude konat závěrečná, mezinárodní konference za osobní účasti všech projektových partnerů ze zahraničí i z tuzemska. Cílem konference je představit mediaci, mediační techniky, styly a přístupy nejširší odborné i laické veřejnosti. Nad mezinárodní konferencí převzala osobní záštitu 1. místopředsedkyně Senátu ČR PhDr. Alena Gajdůšková.
 

Projekt: Zákon o mediaci (Zák. č. 202/2012 Sb.) z hlediska trhu práce - nová šance zaměstnání
Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00445
Trvání projektu: 12/2012-11/2014
Stránky navštívilo
Dnes:14
Za týden:142
Celkem:64830
Facebook!