Právě prohlížíte: Úvod » REALIZOVANÉ PROJEKTY

ESF EU OPLZA ESIMEDIACE / ADR – Alternativní řešení sporů

cma_logo
 

Cyprus Mediace Association

Naše asociace

Naše asociace je zavedená organizace zkušených profesionálů, kteří jsou speciálně vyškoleni na poskytování vysoce kvalitních mediačních služeb nejrůznějších zaměření. Naši mediátoři se absolvují dlouhodobé další vzdělání na pokročilé úrovni, které jim pomáhá zlepšovat služby pro naše klienty a nabízet nejlepší řešení jejich problémů.

Organizace Sdružení pro mediaci na Kypru funguje již 10 let. Situace v oblasti filozofie v oblasti mediace a její uvádění do praxe se však příliš nezměnila. Z právnických kruhů stále zaznamenáváme negativní postoje vůči mediaci. Právníci mediaci vyčítají, že obchází právní procedury. Toto bylo rovněž předmětem diskuse ve Spojených státech v 90. letech minulého stolení. Nyní mají všechny vyspělé země již vytvořenou vyrovnanou legislativu, která pohlíží na mediaci jako na alternativu soudního řízení. Restorativní justice je nový směr vývoje, o který usiluje Evropská unie. Zde musíme připomenout, že podle směrnice Evropské komise, by měla mít od 21. května 2011 každá země svou vlastní legislativu, která řeší každý aspekt mediace včetně občanskoprávních věcí. Kyperská vláda již měla zadat instrukce komisaři pro právní záležitosti, aby tuto legislativu připravil. Měli bychom však mít na paměti, že legislativa pro oblast rodinné mediace bude přijata parlamentem na dobu delší než pět let a nikdo neví, kdy si to právníci v parlamentu rozmyslí.

Naše asociace dále pak školí různé skupiny lidí jako školní psychology, pečovatelky, vězeňské dozorce atd. Díky příspěvku převážně z norských fondů EHS v partnerství s Norwegian Mediace Service a s organizací Turkish Cypriot Mediation Association jsme mohli v poslední době dokončit výzkumný projekt a provést praktické školení v mediaci (zvláště pak v oblasti restorativní justice) pro tři skupiny v angličtině, řečtině nebo turečtině, kdy každé školení trvalo 16 hodin.

Na tomto místě bychom chtěli podotknout, že jsme přijali norský model výuky mediace a jsme připraveni nabídnout teoretické a praktické školení pro skupiny v délce až 40 hodin.Mediace

Mediace vznikla a rozvíjí se jako alternativa soudního řešení sporů. Tradiční způsob řešení občanskoprávních sporů u soudu je nyní spojený s vysokými náklady, dlouhotrvajícím řízením a vzrůstajícími poplatky za právní služby u všech zúčastněných stran, přičemž případných výhod užívá pouze jedna vítězná strana. Mediace jako moudrá alternativa pomáhá dosáhnout oboustranně výhodného řešení "win-win".Co to je mediace

Mediace je obvykle dobrovolný proces za účasti oběma stranami odsouhlaseného mediátora, který se na základě strukturovaného zprostředkovaného vyjednávání snaží překlenout rozdíly a najít oboustranně přijatelné řešení. To znamená, že zúčastněné osoby se chtějí vyhnout soudnímu sporu. To je užitečné obzvláště tam, kde jiné pokusy o smír selhaly.

Úspěchu je možné dosáhnout již po prvním setkání, ale obvykle je k tomu třeba větší počet sezení. Mediace je však každopádně rychlejší než soudní řízení a je také i mnohem levnější a efektivnější.Mediace je užitečná...

 • když dojde k vystupňování emocí a nepřátelství mezi stranami. Je vhodné, se pokusit obě strany motivovat.
 • když se obě strany znají a je důležité, aby se našlo řešení.
 • když se jedna ze stran nemůže potkat s druhou stranou na stejné úrovni. Pokud tato strana nemá vyjednávací schopnosti, může si přizvat někoho, kdo ji bude zastupovat.
 • pokud je v organizaci nebo na pracovišti tlak na nalezení kompromisu.
 • když je stanovené pevné datum pro tento kompromis. Mediace je v tomto případě nejrychlejší cestou k jeho dosažení.
 • když selhaly ostatní metody.
 • když je mezi oběma stranami relativně vyvážený poměr sil. V opačném případě mezi nimi musí být nejprve nastolena rovnováha.
 • když je do sporu vtaženo mnoho lidí. Zde je více možností pro dosažení kompromisního řešení formou mediace.
 • pokud není z právního hlediska zcela jasno o povaze sporu a pokud zde nebyla definována přesně daná pravidla chování stran.
 • pokud je zde nezbytná absolutní důvěrnost, kterou není při soudním řízení možno zaručit.

 

Výhody

Mediace nabývá stále více na oblibě, protože její jasné výhody, mezi které patří nižší náklady ve srovnání se soudním řízením, rychlejší vyřešení sporu, projednávání problémů, které je mimo rámec tradičních soudních postupů, např. mnoho rodinných problémů, důvěrnost atd., oceňuje stále větší počet lidí.Využití

 • U veřejných sporů, kde jsou ve hře esenciální zájmy.
 • U organizací a podniků, kde jsou mezi vedením a zaměstnanci značné rozpory.
 • U organizací a/nebo orgánů státní správy.
 • V případě sporů občanů s veřejnou správou.
 • U sporů v rámci jednoho nebo více států a/nebo vojenských intervencí.
 • V případě rodinných sporů, např. při rozvodech, opatrovnictví dětí a dědickém řízení.
 • U vzdělávacích institucí, kde panují rozdíly, např. mezi studenty (mediace mezi kolegy), studenty a učiteli a mezi školou a rodiči.
 • U obchodních sporů, např. mezi obchodníky a zákazníky aj.
 • Při uzavírání smluv, kde mediátor napomáhá při procesu vyjednávání.
 • Pomoc stranám identifikovat problémy. V případě, kdy není mediace možná, je možné poradit stranám, aby využili jiných postupů, např. soudní řízení nebo arbitráž.
 • Tvorba politiky, při které probíhá neustálá diskuse mezi státem, veřejností a občanskými sdruženími. Toto je užitečné pro předcházení sporů.

 


Přístupy

Existuje řada přístupů, které jsou odvozeny od terapeutické praxe:

 

Řešitelský přístup

Je to proces, ve kterém stranám sporu při nalezení oboustranně přijatelného řešení pomáhá prostřednictvím konkrétních kroků třetí strana. Toho se dosáhne prostřednictvím vyjednávání, které se soustřeďuje na daný problém a nalezení řešení, které je výhodné pro obě strany „win-win“. Ostatní aspekty sporu se obvykle neřeší. Na druhé straně existuje řada variant tohoto přístupu, kde se berou na zřetel i další aspekty jako emoce.

Transformativní přístup

Jde o rozvinutí řešitelského přístupu. Cílem je transformace vztahů. Proces pomáhá posilovat proces sebeuvědomění, poznávání druhých a zdokonalování interpersonálních dovedností. Výsledkem nemusí být nutně vyřešení problému. Pokud je toho dosaženo, stane se to vedlejším produktem transformace vztahů.

Humanistický přístup

Je odvozen od terapeutického modelu Carla Rogerse a je založen na speciální aplikaci transformativní mediace. Při ní se zmobilizuje humanistický přístup, který je člověku vlastní, a vede každého člověka k uvědomění si pocitů ostatních (k empatii), což vede k nápravě křivd a osobnímu růstu a tím i k seberealizaci. Je to obzvláště vhodný model pro řešení rodinných, komunitních a pracovních sporů a případů mediace mezi obětí a pachatelem.

Narativní přístup

Je odvozen od meta-moderní terapie Whitea a Epstona. Jistoty, které jsou součástí příběhů předložených oběma stranami, prodělají dekonstrukci, která podkopává jistoty, které živí a ospravedlňují konflikt. Tento proces umožňuje, že každá strana vidí jak svůj vlastní scénář, tak i scénář toho druhého. Pozitivní aspekty, které jsou nebo nejsou v tomto scénáři zahrnuty, vyplouvají při kladení vhodných otázek na povrch. Cílem je společné vytvoření alternativního příběhu, který bude zahrnovat všechna pozitiva, obsažené v daném sporu. Dále pak je problém demaskován a pojmenován; účastníci pak společně pracují na odhalení toho, co se jim stalo a co s tím mohou udělat. Cílem může být společná tvorba alternativního příběhu nasměrovaného do budoucnosti.

 

Mediační služby

Existuje nepřeberný počet případů, které je možné řešit pomocí mediace. Lidé, kteří se domnívají, že je pro ně mediace vhodné řešení, se mohou obrátit na asociaci.

Na seznamu našich mediátorů jsou uvedeny typy mediace, na který se každý mediátor specializuje. Neznamená to však, že mediátoři nedokáží používat jiné typy mediace. Jednou z úspěšných možností je zajistit si dva co-mediátory s různým zaměřením, například rozvodová mediace, která zahrnuje jak interpersonální, tak i finanční hlediska.

Nabízíme detailní kategorizaci čtyř základních typů mediace. To však neznamená, že by tento katalog byl vyčerpávající. V případě, že by byla třeba mediace v oboru, který není uveden v katalogu, neváhejte a kontaktujte nás telefonicky nebo formou e-mailové zprávy.

 

Hlavní kategorie mediace:
 

Rodinná mediace

Říká se, že horší nepřátelství panuje mezi členy rodiny než mezi cizími. Příbuzné si nevybíráme. Problémy, které vedou k vzájemným negativním postojům, narušují vztahy, které se pak zdají být nenávratně rozvrácené. Všichni, kteří pracují na rozvodových případech, například právníci, psychiatři, psychologové a sociální pracovnici dobře znají často děsivě znějící vzájemná obviňování postrádající veškerou logiku. V mnoha zemích je vyvíjen tlak ze strany soudů, aby byly rodinné spory řešeny cestou mediace. To bude také aktuální na Kypru, kde se čeká na přijetí zákona o řešení rodinných sporů formou mediace.

Které rodinné spory je možno řešit formou mediace?

 • Tlačení lidí do extrémních postojů.
 • Pocit, že člověk ztrácí kontrolu nad situací, ale zastupitelský právní systém.
 • Ztráta cenného času.
 • Zhoršování nebo i destrukce obchodních vztahů.
 • Drahá, nikdy nekončící řízení.
 • Někteří získávají navrch tím, že šikovně využívání děr v legislatuře.
 • Vítězství někdy se může stát ve finančních a psychologických otázkách i Pyrrhovým vítězstvím.
 • Negativní publicita a řada jiných věcí.

Tomu je možné se vyhnout při využití mediace případně arbitráže. Lze říci, že pokud si zvolíte mediaci, nebudete litovat. Člověk má pocit, že učinil to nejlepší, co mohl, aby zabránil konfliktu a po mediaci dojde každopádně ke zlepšení vztahů.Komunitní mediace

Výhod komunitní mediace si všimla již v roce 1970 administrativa Jimmyho Cartera. Zakládání center komunitní mediace se dnes stalo běžnou praxí jak na venkově, tak i ve městech. Tato centra lze najít po celém světě. Ročně je evidován 20%ní nárůst žádostí o jejich založení. Tato centra se mohou zabývat pestrou škálou případů sporů, např.:

 • Sousedi
 • Nájemníci a pronajímatelé
 • Dlužníci
 • Dodavatelé a odběratelé
 • Majetkové záležitosti

Naše asociace přijímá nejen individuální žádosti, ale i žádosti organizací, asociací a měst a obcí. Nezbytným předpokladem je vůle ke konsenzu, který směřuje k řešení „win-win“.
Poznámka: Asociace nabízí výcvikové a vzdělávací programy pro skupiny z místních samospráv, vládních úřadů a nejrůznějších organizací.

Školní mediace

Vychází z úspěchů komunitní mediace v USA, která odstartovala v 80tých letech minulého stolení a nyní je součástí učebních osnov jako mediace mezi kolegy, kteří jsou v rovnocenném postavení v mnoha tisících škol v Americe i jinde.

Cílem je snížit násilí na školách edukací v oboru smírného řešení konfliktů a mediace, počínaje pracovníky a konče studenty. Skupiny studentů jsou trénování, aby působily jako mediátoři mezi svými kolegy. Podařilo se to úspěšně zavést do praxe a nejnovější statistiky hovoří o snížení násilí až o 70% ve školách, které zavedly tyto programy do svých učebních osnov.

Náš pilotní projekt jsme předali ministerstvu školství, dosud však jsme nedostali žádnou odezvu.

 

Školení mediace

Někteří členové asociace mohou trénovat v mediaci ostatní.
Nabízí se celá řada úrovní výcviku:
Několikahodinové informační semináře, kde se účastníkům dostane základní informace o tom, jak lze smírnou cestou řešit konflikty, o základních principech mediace a jejího využití. 10hodinový úvodní seminář, kde je výše uvedená problematika rozvedena do větší šíře a jsou v ní zahrnuty modelové případy mediace.
20hodinový úvodní seminář, který obsahuje základy mediace a modelové případy.
Plný 40 hodinový výcvik v mediaci, účast na modelových případech, výstupem je certifikát v mediaci, udělovaný Asociací.
Po získání certifikátu, musí každý, kdo má zájem o provozování mediace v praxi, pracovat na skutečných případech společně se členem asociace jako co-mediátorem.

Poznámka: Asociace přijímá žádosti od skupin čítajících min. 10 a max. 25 osob. Začíná se od výše uvedených kursů – od typu 2.Projekt: Zákon o mediaci (Zák. č. 202/2012 Sb.) z hlediska trhu práce - nová šance zaměstnání
Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00445
Trvání projektu: 12/2012-11/2014

Stránky navštívilo
Dnes:4
Za týden:143
Celkem:64937
Facebook!