Právě prohlížíte: Úvod » Zakladatelé 

Zakladatelé ESI jsou:

Česká asociace právniček, z.s.
Unie profesních mediátorů ČR, o.s.
Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovské univerzity v Prešově
Asociácia mediátorov Slovenska

 

 

Česká asociace právniček, o.s.

Logo ČAP

Bolzanova 1
110 00 Praha 1
Česká republika
IČO: 22837329

www: www.ewla.cz

 

Česká asociace právniček, z.s. je občanské sdružení registrované u Ministerstva vnitra ČR pod č.j. VS/1.1/76665/09 . V podobě občanského sdružení působí od 27.8.2009. Ve své činnosti navázalo na aktivity neformální společenství tzv. Českého sdružení žen právniček, založeného z podnětu European Women Lawyer's Association neboli Evropského sdružení žen právniček (www.ewla.org) dne 14.5.2004 v Praze. Zakládající konference se zúčastnily renomované právničky členských států EU a zejména paní Cherrie Booth Blaire, zakladatelka EWLA.

Česká asociace právniček (ČAP) je dobrovolné profesní sdružení žen právniček. Sdružuje právničky ze všech oborů práva, to je soudkyně, advokátky, notářky, státní zástupkyně, podnikové právničky a také studentky práv. Členská základna sdružení se od založení výrazně rozrostla. ČAP pracuje na úsecích práva občanského, rodinného, pracovního, obchodního, trestního a práva duševního a průmyslového vlastnictví. V rámci ČAP pracuje rovněž samostatná sekce pro mimosoudní formy řešení sporů neboli ADR, kterou vede JUDr. Eva Vaňková.

ČAP úzce spolupracuje s obdobnými sdruženími žen právniček v členských státech EU a aktivně se podílelo na založení slovenské sekce EWLA, která byla založena v září 2010 pod názvem EWLAS.

Cíle ČAP spočívají především ve snaze zvýšit právní vědomí občanů a zlepšit mravní a kulturní úroveň společnosti výkonem právní profese. Programem sdružení je připojení k mezinárodnímu programu Evropského sdružení žen právniček (EWLA) a podílet se na mezinárodních projektech a akcích, jejichž cílem je přispět ke zkvalitnění veškerých oblastí práva, jak na úrovni členských zemí tak i práva evropského. Sdružení si klade za cíl vyvíjet iniciativu a aktivitu, které přispějí ke zkvalitnění legislativy v jednotlivých právních odvětvích. Jednotlivé členky ČAP se aktivně podílí na tvorbě vnitrostátního práva a zapojuje na prevence, zejména v oblasti potírání negativních jevů ve společnosti, mající za následek morální úpadek ve vztazích rodinných, občanských, pracovních, obchodních apod.

Prezidentkou je Mgr. Iva Jermanová.

 

 

Unie profesních mediátorů ČR, o.s.

Logo UPM

Kateřinská 493/8
128 00 Praha 2
Česká republika

www: www.uniemediatoru.cz

 

Unie profesních mediátorů České republiky, o. s. (UPM) sdružuje mediátory, advokáty a další spolupracující odborníky v České republice i zahraničí.

Unie profesních mediátorů se snaží podporovat a šířit všechny formy mediace spolu s ostatními formami alternativního řešení sporů. Udržuje kontakty s předními mediátorskými centry, zejména ve Francii, SRN a Velké Británii.

V roce 2009 uspořádala s podporou JUDr. Otakara Motejla v Brně Mezinárodní konferenci "Mimosoudní řešení sporů".

V roce 2010 za přispění dotačních prostředků z tzv. Norských fondů zpracovávalo komparativní studii na téma Dětský ombudsman.

Předsedkyní sdružení je Ing. Stanislava Valešková.

 

 

Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovské univerzity v Prešově

Logo GTF

Ulica biskupa Gojdiča 2
080 01 Prešov
Slovenská republika

www: www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta

 

Řeckokatolická teologická fakulta Prešovské univerzity v Prešově je pokračovatelkou Teologické akademie (Teologicka akadémia), kterou v roce 1880 založil prešovský biskup ThDr. Miláš Tóth, a jejíž činnost byla ukončena násilnou likvidací Řeckokatolické církve v Československu v roce 1950. V roce 990 se studium katolické teologie v Prešově obnovilo. Původně byla fakulta zařazeno do svazku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Zákonem č. 361/1996 Z.z. o rozdeleni UPJS v Košiciach byla k 1.1.1997 zřízena Prešovská univerzita v Prešově, jejíž součástí se stala také Řeckokatolická teologická fakulta (Gréckokatolícka teologická fakulta, která svůj současný název nese od 1.9.2005.

Právním podkladem činnosti je kromě právních předpisů Slovenské republiky apoštolská konstituce Jana Pavla II. Sapientia Christiana a Ordinationes Kongregace pro katolickou výchovu a normy Kodexu kánonů východních církví. Vzdělávání je spojené s tvořivě filozofickým a vědeckým poznáním. Úkolem fakulty je starat se především o vědeckou a teologickou přípravu těch, kteří směřují ke kněžství nebo se připravují na různé církevní a společenské služby. Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání v akreditovaných studijních programech ve všech třech stupních vysokoškolského vzdělávání. Mezi jiným realizuje i magisterský studijní program probační a mediační práce.

Základní organizační složkou fakulty jsou čtyři katedry – filozofie a religionistiky, systematické teologie a teologie, historických věd a aplikované edukologie.

Děkanem fakulty je prof. ThDr. Peter Šturák. Kontaktní osobou pro ESI je ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., člen kolegia děkana.

 

 

Asociácia mediátorov Slovenska

Logo AMS

Tomášikova 26
821 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO:
31 817 611

www: www.amssk.sk

 

Asociace mediátorů Slovenska (Asociácia mediátorov Slovenska) vznikla na základě zkušeností s mimosoudním řešením sporů v Občanském sdružení PDCS a ARK a v Mediačné společnosti, s.r.o. . Asociace mediátorů Slovenska neboli AMS se hlásí k myšlence prosazování mimosoudního řešení sporů, zejména ve formě mediace a upřednostňuje dobrovolné, kontrolované a neutrální řešení konfliktů za pomoci třetí strany (mediátora). AMS pomáhá prosazovat upřednostňování mimosoudního řešení sporů před řešením sporů autoritativním rozhodnutím, použitím násilí nebo naopak neřešením konfliktu a pasivním postojem stran. AMS se hlásí k myšlence hledat řešení, které mohou vést k výslednému stavu výhra – výhra. AMS si klade za cíl informovat veřejnost a šířit osvětu a alternativních způsobech řešení sporů (ADR), o mediačních službách a možnostech řešení ve specifických případech. AMS poskytuje poradenství o možnostech řešení sporů. AMS je základnou pro výměnu zkušeností s poskytováním mediačních služeb a pro získávání kontaktů se zahraničními mediátory a vzdělávacími organizacemi. AMS je partnerem při přípravě a přijímání legislativních návrhů na regionální i státní úrovni. AMS nabízí svým členům možnosti dalšího odborného vzdělávání a supervize mediace v rámci Slovenské republiky, organizuje výcvikové programy a buduje systém certifikace mediátorů a akreditace vzdělávacích institucí v oblasti mimosoudního řešení sporů na Slovensku.

AMS sdružuje lidi, kteří pracují jako mediátoři, facilitátoři nebo negociátoři a využívájí metod alternativního řešení sporů (ADR) ve své profesionální činnosti nebo mediační přístup podporují. Sdružuje více forem mediačních oblastí – mediaci obchodní, školní, rodinnou, komunitní a další. Podmínkou členství v AMS je absolvování odborného vzdělání, kurzu, tréninku v mediaci, a to pod vedením akreditovaného odborníka v oblasti mediace.

Předsedou AMS je PhDr. Ernest Kováč.

Stránky navštívilo
Dnes:5
Za týden:92
Celkem:88718
Facebook!